Klasyfikacja wyrobów

 

 

 


Należy pamiętać, że zgodnie z normą EN 124 za decyzję
jakiej klasy odlewy i gdzie powinny być zamontowane
odpowiada projektant, a następnie wykonawca.
Zwykle w przypadkach budzących wątpliwości
należy zawsze wybierać klasę wyższą.
Należy wziąć pod uwagę fakt, iż w strefach ruchu pieszego
może także w sposób okresowy występować ruch kołowy
(np. załadunek / rozładunek dostaw, ruch
pojazdów uprzywilejowanych itp.).
W przypadku powierzchni o szczególnych wymogach wytrzymałościowych (lotniska, doki itp.) należy
stosować wpusty, włazy oraz odwodnienia liniowe
w kl. E600 / F900 zgodne z normami PN EN 124 / EN 1433.

 

Dodatkowa klasyfikacja prducenta:

 

Norma EN 124 klasyfikuje wyroby według stopnia ich odporności na modelowy nacisk wytwarzany przez pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym. Jednak samo zakwalifikowanie wyrobu do jednej z sześciu klas (według EN 124) nie jest wystarczające, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo użytkowania produktu.
W związku z szerokim zakresem stosowania wyrobów w klasie D400 wprowadziliśmy dodatkową klasyfikację.


 Klasyfikacja wg EN 124:     


Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych
i rowerzystów

 

klasa B125, odlewnia żeliwa fansuld


Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych

 

klasa C250, odlewnia żeliwa fansuld


Dotyczy włazów kanałowych, zwieńczeń wpustów ściekowych / odwodnień liniowych usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m

 

klasa D400, odlewnia żeliwa fansuld


Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne),
utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

 

klasa E600, odlewnia żeliwa fansuld


Powierzchnie poddane dużym naciskom od
kół np. rampy, pasy startowe

 

klasa F900, odlewnia żeliwa fansuld


Powierzchnie poddane szczególnie dużym
naciskom od kół np. pasy startowe

 
     
     
     
     
     
     
     
     
       

Jezdnie dróg, obszary na
których w przeważającej mierze występuje ruch
samochodów osobowych, a ruch pojazdów ciężkich występuje sporadycznie. Przykłady: centra miast na obszarach z zakazem ruchu dla pojazdów ciężarowych, ulice osiedlowe.


Jezdnie dróg i ulic, obszary, na których występuje ruch samochodów osobowych
i ciężarowych o normalnym natężeniu. Przykłady: większość dróg krajowych
i wojewódzkich, drogi wewnętrzne - przemysłowe
itp.
 
Jezdnie dróg o bardzo wysokim natężeniu
i obciążeniu ruchem kołowym. Przykłady: autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice miast, drogi krajowe na odcinkach o szczególnym obciążeniu ruchem (wjazdy do aglomeracji miejskich) itp.
 
Obszary o maksymalnie niekorzystnych warunkach obciążenia ruchem. Przykłady: bardzo intensywny ruch pojazdów ciężkich w obszarze skrętów (działanie sił ścinających), bardzo intensywnie obciążone pasy ruchu w rejonie skrzyżowań (dodatkowe obciążenia w wyniku siły hamowania pojazdów) itp.
 


Powyższa klasyfikacja stanowi jedynie zalecenie producenta. Właściwy dobór zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych uzależniony jest każdorazowo od indywidualnych warunków komunikacyjno-budowlanych i pozostaje w gestii uprawnień jednostek projektowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zastosować produkt właściwy dla wyższej kategorii obciążenia ruchem.


Do produkcji naszych wyrobów stosowane są materiały:


żeliwo szare, odlewnia żeliwa fansuld       żeliwo sferoidalne, odlewnia żeliwa fansuld

 

POBIERZ: KLASYFIKACJA WYROBÓW (pdf)