Zrównoważony rozwój

Polityka zrównoważonego rozwoju Odlewni Żeliwa FANSULD Sp. j.

Celem długofalowej strategii rozwoju Odlewni Żeliwa FANSULD Sp.j. jest osiąganie wysokiej efektywności ekonomicznej przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska naturalnego oraz potrzeb pracowników i lokalnego otoczenia. 

Podstawowym założeniem polityki Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju jest minimalizowanie wpływu realizowanych procesów produkcyjnych na środowisko naturalne oraz wpływu wszelkich czynników szkodliwych na pracowników poprzez: 

  • uwzględnianie aspektów środowiskowych oraz oceny ryzyka w całym procesie wytwarzania odlewów, począwszy od procesu zakupów, aż po realizację dostaw wyrobów do Klienta, 
  • wdrażanie i stosowanie innowacyjnych technologii produkcji spełniających unijne kryteria najlepszych dostępnych technik (BAT - Best Available Technology) dla branży odlewniczej, 
  • inwestowanie w wysokosprawne systemy zabezpieczające środowisko naturalne oraz zatrudnionych pracowników przed nadmierną emisją czynników szkodliwych, 
  • racjonalne wykorzystanie energii i stosowanie instalacji ograniczających zużycie wody oraz zasobów naturalnych, 
  • efektywne zarządzanie oraz monitorowanie środowiska naturalnego i bezpieczeństwa warunków pracy, 
  • organizowanie szkoleń w zakresie ochrony środowiska oraz spełniania wymogów BHP zawartych w obowiązujących aktach prawnych. 


W naszej działalności biznesowej uwzględniamy potrzebę wspierania rozwoju społeczności lokalnej. Realizujemy to poprzez różne formy aktywności np. sponsoring w takich obszarach jak sport, kultura i nauka oraz aktywną współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami społecznymi
i organizacjami z otoczenia biznesu.


O efektach podejmowanych przez Spółkę działań środowiskowych i społecznych informujemy zainteresowane strony poprzez własną stronę internetową, publikacje prasowe oraz prezentacje audiowizualne podczas targów, spotkań i szkoleń dla klientów, dostawców i innych współpracujących podmiotów.