Polityka środowiskowa

 

Ochrona środowiska stanowi integralną część systemu prawnego i wywiera coraz większy wpływ na nasze życie. Dbałość o środowisko naturalne jest moralnym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.

Firma zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na wszystkich etapach powstawania wyrobu poprzez: 


- redukcję emisji do powietrza zanieczyszczeń z procesów technologicznych, 
- racjonalną gospodarkę wodno – ściekową, 
- ograniczenie emisji hałasu do środowiska, 
- zmniejszenie ilości odpadów, 
- racjonalną gospodarkę energią i surowcami, 
- optymalizowanie zużycia wody, 

 

W zakresie realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami Spółka wypełnia cele określone w niniejszej polityce środowiskowej.  Przy zakupie materiałów niebezpiecznych wymaga się od Dostawcy dostarczenia karty charakterystyki niebezpiecznej substancji, która zawiera niezbędne informacje z zakresu użytkowania i stosowania dostarczonego produktu. Wykaz materiałów niebezpiecznych znajduje się m.in. w dziale zaopatrzenia Spółki i zawiera informacje zawarte w kartach charakterystyki substancji takich jak: farby, lakiery, rozcieńczalniki, utwardzacze, spoiwa, pokrycia formierskie, paliwa i smary.


Oprócz kart charakterystyki na materiały zakwalifikowane jako ważne, ale również niebezpieczne dla środowiska wymagane są przy zakupie odpowiednie atesty. Atesty określają najważniejsze parametry technologiczne towaru jak również właściwości ważne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Przy dostawach złomu wymagane jest oświadczenie Dostawcy, że złom nie zawiera substancji niebezpiecznych i wybuchowych. Niezależnie od oświadczenia każdorazowo dostawa złomu podlega sprawdzeniu podczas rozładunku.

 

Transport materiałów niebezpiecznych powierzany jest wyłącznie firmom przewozowym posiadającym europejską umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (skrót ADR) – Accord Dangereusses Route.

Utylizacja odpadów przebiega zgodnie z wytycznymi polityki środowiskowej i normy ISO 14001. W Magazynie Technicznym (ZM) prowadzone są: „Karty przekazania odpadów” z odpowiednią klasyfikacją według kodu odpadów oraz ewidencją ich wywozu. Odpady są posegregowane i przechowywane do czasu wywożenia w oznakowanych pojemnikach. Spółka zawarła umowy na wywóz odpadów ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się ich odbiorem i utylizacją. 

 

Aspekty ochrony środowiska uwzględniane są również w systemie księgowym. Spółka prowadzi pełną księgowość i sprawozdawczość, w tym obejmującą działalność Spółki w dziedzinie przestrzegania zasad ochrony środowiska. Na odpowiednich kontach są księgowane wszystkie koszty zakupowe w tym zakresie oraz opłaty środowiskowe.

Ponadto corocznie w budżecie Spółki wydzielona jest kwota na wydatki związane z ochroną środowiska. Zaawansowanie wydatkowania budżetu w tym zakresie jest okresowo kontrolowane przez władze Spółki. 


Udokumentowaniem troski firmy o środowisko naturalne jest wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą PN – EN ISO 14001:2005, potwierdzonego certyfikatem ISO 14001.


Świadomość Zarządu i pracowników, nadzorowanie i monitorowanie wpływu na środowisko, realizowane cele środowiskowe gwarantują, że rozwój przedsiębiorstwa odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.